Zmluvné podmienky Partnerský program

CBD Factum Zmluvné podmienky pridruženého programu

CBD Factum Zmluvné podmienky Partnerského programu

§1 dohoda

Tým, že sa zaregistrujete ako pridružený člen spoločnosti CBD Factum Partnerský program (ďalej len „program“), zaväzujete sa, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“).

CBD Factum si vyhradzuje právo čas od času aktualizovať a meniť Zmluvné podmienky. E-mailom vás upozorníme najmenej 14 dní vopred, kým nové podmienky nadobudnú platnosť. Na všetky nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú súčasný program, vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov, sa vzťahujú zmluvné podmienky. Pokračovanie vo využívaní programu po akýchkoľvek takýchto zmenách bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami.

Porušenie ktoréhokoľvek z nižšie uvedených výrazov bude mať za následok ukončenie vášho účtu a prepadnutie akýchkoľvek nevyrovnaných províznych platieb získaných počas porušovania. Súhlasíte s tým, že partnerský program použijete na vlastné riziko.

§2 Podmienky účtu

 • Musíte byť 18 rokov alebo starší, aby ste boli súčasťou tohto programu.
 • Musíte byť človek, to znamená, že účty registrované „robotmi“ alebo inými automatizovanými metódami nie sú povolené.
 • Musíte uviesť svoje úplné právne meno, platnú e-mailovú adresu a akékoľvek ďalšie informácie požadované na dokončenie procesu registrácie.
 • Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti vášho účtu a hesla. CBD Factum nemôže a nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie z dôvodu nedodržania tejto bezpečnostnej povinnosti.
 • Ste zodpovední za všetok obsah a aktivitu, ktorá sa vyskytuje vo vašom účte.
 • Jedna osoba alebo právnická osoba nesmie spravovať viac ako jeden účet.
 • Partnerský program nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely. Pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného zákony o autorských právach).
 • Nesmiete používať Partnerský program na zarábanie peňazí sami CBD Factum užívateľský účet.

§3 Odkazy / grafika na vašom webe, v e-mailoch alebo inej komunikácii

Po schválení partnerského programu vám bude pridelený jedinečný pridružený kód. Na svoje stránky, do svojich e-mailov alebo do iných komunikácií máte povolené umiestňovať odkazy, bannery alebo inú grafiku, ktorú poskytujeme s vašim pridruženým kódom. Môžeme, ale nie sme zapojení, poskytnúť vám pokyny, štýly odkazov a grafické kresby, ktoré môžete použiť pri vytváraní odkazov CBD Factum. Dizajn umeleckého diela môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ale rozmery obrázkov nezmeníme bez náležitého upozornenia.

Na umožnenie presného sledovania, nahlasovania a nahromadenia poplatkov za sprostredkovanie vám poskytneme špeciálne formáty odkazov, ktoré sa majú použiť vo všetkých odkazoch medzi vašimi webmi a CBD Factum, Musíte zaistiť, aby každý z odkazov medzi vašimi stránkami a CBD Factum správne využíva takéto špeciálne formáty odkazov. Odkazy na CBD Factum umiestnené na vašom webe podľa tejto dohody a ktoré správne využívajú tieto špeciálne formáty odkazov, sa nazývajú „špeciálne odkazy“. Poplatky za sprostredkovanie získate iba v súvislosti s predajom na a CBD Factum produkt, ktorý sa vyskytuje priamo prostredníctvom špeciálnych odkazov; nebudeme zodpovední voči vám vo vzťahu k akémukoľvek neúspechu, ktorý ste vy alebo niekto odkazujete na použitie špeciálnych odkazov alebo nesprávne zadajte váš partnerský kód, a to aj do takej miery, že takéto zlyhanie môže viesť k zníženiu čiastok, ktoré by Vám inak boli vyplatené podľa tejto dohody.

Partnerské odkazy by mali smerovať na stránku propagovaného produktu.

§4 Provízia, platby a splátkový kalendár

Aby bol predaj produktu spôsobilý na získanie provízie, musí zákazník kliknúť na špeciálny odkaz z vášho webu, e-mailu alebo inej komunikácie na https://cbdfactum.com a dokončite objednávku pre produkt počas tejto relácie.

Budeme platiť provízie len za odkazy, ktoré sú automaticky sledované a hlásené našimi systémami. Nebudeme platiť provízie, ak niekto hovorí, že kúpili, alebo niekto hovorí, že zadali odporúčací kód, ak nebol sledovaný naším systémom. Môžeme platiť len provízie z podnikania, ktoré sa generujú prostredníctvom správne formátovaných špeciálnych odkazov, ktoré boli automaticky sledované našimi systémami.

Vyhradzujeme si právo vylúčiť provízie získané prostredníctvom podvodných, nezákonných alebo príliš agresívnych, sporných predajných alebo marketingových metód.

Po skončení vášho súčasného zárobku pridruženého podniku 30 EUR, máte právo požiadať o vyplatenie celej získanej provízie.

§5 Vzťah strán

Vy a CBD Factum sú nezávislí dodávatelia a nič v tejto dohode nevytvorí žiadne partnerské, spoločné podnikanie, agentúra, franšíza, obchodný zástupca alebo pracovný vzťah medzi nami. Nebudete mať žiadne oprávnenie robiť ani prijímať žiadne ponuky alebo vyhlásenia v našom mene. Nebudete robiť žiadne vyhlásenia, či už na vašom webe alebo inak, že by to bolo v rozpore s čímkoľvek v tejto časti.

Nesmiete žiadnym spôsobom skresľovať alebo zdobiť vzťah medzi nami a vami, povedzme, že vyvíjate naše výrobky, že ste súčasťou CBD Factum alebo vyjadriť alebo naznačiť akýkoľvek vzťah alebo vzťah medzi nami a vami alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom, s výnimkou prípadov výslovne povolených touto dohodou.

§6 Definícia zákazníka

Zákazníci, ktorí nakupujú produkty prostredníctvom tohto programu, budú považovaní za našich zákazníkov. V súlade s tým sa na našich zákazníkov vzťahujú všetky naše pravidlá, pravidlá a prevádzkové postupy týkajúce sa objednávok zákazníkov, služieb zákazníkom a predaja produktov. Pravidlá a prevádzkové postupy môžeme kedykoľvek zmeniť. Napríklad určujeme ceny, ktoré sa majú účtovať za výrobky predávané v rámci tohto programu v súlade s našimi vlastnými cenovými pravidlami. Ceny a dostupnosť produktov sa môžu čas od času líšiť. Keďže zmeny cien môžu mať vplyv na produkty, ktoré ste uviedli na svojich stránkach, nemali by ste zobrazovať ceny produktov na vašich stránkach. Využijeme komerčne primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, ale nemôžeme zaručiť dostupnosť alebo cenu konkrétneho produktu.

§7 Vaše povinnosti

Budete výhradne zodpovední za vývoj, prevádzku a údržbu svojich stránok a za všetky materiály, ktoré sa zobrazia na vašich stránkach. Napríklad, budete výlučne zodpovedný za:

 • Technická prevádzka vášho webu a všetkého súvisiaceho vybavenia.
 • Zabezpečenie zobrazenia špeciálnych odkazov na vašich stránkach neporušuje žiadnu dohodu medzi vami a treťou stranou.
 • Presnosť, pravdivosť a vhodnosť materiálov zverejnených na vašom webe.
 • Zabezpečenie toho, aby materiály zverejnené na vašich stránkach neporušovali ani neporušovali práva žiadnej tretej strany.
 • Zabezpečenie toho, aby materiály zverejnené na vašom webe neboli urážlivé alebo inak nezákonné.
 • Zaistenie toho, aby vaše stránky presne a adekvátne zverejňovali, či už prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov, alebo inak, ako zhromažďujete, používate, ukladáte a zverejňujete údaje zhromaždené od návštevníkov, vrátane, kde je to vhodné, aby tretie strany (vrátane inzerentov) mohli poskytovať obsah a / alebo reklamy a zhromažďovať informácie priamo od návštevníkov a môžu umiestňovať alebo rozpoznávať súbory cookie v prehliadačoch návštevníkov.

§8 Súlad so zákonmi

Ako podmienku vašej účasti na programe súhlasíte, že zatiaľ čo ste účastníkom programu, budete dodržiavať všetky zákony, nariadenia, pravidlá, predpisy, nariadenia, licencie, povolenia, rozhodnutia, rozhodnutia alebo iné požiadavky akéhokoľvek vládneho orgánu, ktorý má právomoc nad vami, či tieto zákony atď. nadobúdajú platnosť alebo neskôr nadobúdajú účinnosť v čase, keď ste účastníkom programu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného záväzku, súhlasíte s tým, že ako podmienku svojej účasti v programe budete dodržiavať všetky platné zákony (federálnymi, štátnymi či inak), ktoré sa riadia marketingové e-maily, ale bez obmedzenia, zákon CAN-SPAM z 2003 a všetko iné zákony proti spamu.

§9 Podmienky dohody a programu

Termín platnosti tejto Zmluvy začne po prijatí Vašej Žiadosti o Program a skončí, keď ju ukončí jedna zo strán. Buď vy alebo my môžeme kedykoľvek vypovedať túto zmluvu s príčinami alebo bez nej tým, že druhú stranu písomne ​​oznámime ukončenie tejto zmluvy. Po ukončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu okamžite prestanete používať všetky odkazy na svoje stránky a odstrániť ich z nich https://cbdfactum.com, a všetky naše ochranné známky, obchodné šaty a logá a všetky ostatné materiály, ktoré nám poskytli alebo na účet nás alebo podľa tohto programu. CBD Factum si vyhradzuje právo ukončiť program kedykoľvek. Po ukončení programu, CBD Factum vyplatí všetky nahromadené nevyrovnané príjmy.

§10 Ukončenie

CBD Factumpodľa vlastného uváženia má právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek a všetky súčasné alebo budúce používanie programu alebo iného CBD Factum z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek. Takýto ukončenie služby bude mať za následok deaktiváciu alebo zmazanie vášho účtu alebo vášho prístupu k účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkých možných či určenú k zaplatená provízia vo vašom účte, ak by boli zarobil cez podvodné, nezákonné, alebo príliš agresívne, sporné predajné alebo marketingové metódy. CBD Factum si vyhradzuje právo kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť službu.

§11 Obmedzenia zodpovednosti

Nezodpovedáme za nepriame, mimoriadne alebo následné škody (alebo akékoľvek straty príjmov, ziskov alebo údajov) vznikajúce v súvislosti s touto Zmluvou alebo Programom, a to aj vtedy, keď sme boli upozornení na možnosť takýchto škôd. Ďalej náš celkový záväzok vznikajúci v súvislosti s touto Zmluvou a Programom neprevýši celkové poplatky za sprostredkovanie, ktoré ste zaplatili alebo ste mali zaplatiť podľa tejto Zmluvy.

§12 Vyhlásenie

V súvislosti s Programom alebo výrobkami predanými prostredníctvom Programu neposkytujeme žiadne výslovné ani predpokladané záruky alebo vyhlásenia. Okrem toho neprehlasujeme, že činnosť spoločnosti CBD Factum budú neprerušované alebo bezchybné a nebudeme zodpovední za následky akýchkoľvek prerušení alebo chýb.

§13 Nezávislé vyšetrovanie

Beriete na vedomie, že ste si prečítali túto dohodu a súhlasíte so všetkými jej zmluvnými podmienkami. Nezávisle ste vyhodnotili, či je potrebné zúčastniť sa na programe, a nespoliehate sa na žiadne iné vyhlásenie, záruku alebo vyhlásenie, ako sa uvádza v tejto dohode.

§14 Arbitráž

Podľa súčasných právnych predpisov sme povinní upozorniť spotrebiteľov na existenciu Európskej únie Online Platforma na riešenie sporov, ktorá sa môže použiť na riešenie sporov bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd. Platformu zriaďuje Európska komisia. Európska online Platformu na riešenie sporov nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

Upozorňujeme však, že nie sme ochotní podieľať sa na procese urovnávania sporov v rámci Európskej únie Online Platforma na riešenie sporov. Použite náš e-mail support@cbdfactum.com kontaktovať nás.

Doložka o oddeliteľnosti §15

Ak by niektoré ustanovenie týchto podmienok bolo neúčinné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení.

bol pridaný do košíka. Zobraziť košík